PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR).

Článok 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.  Prevádzkovateľom osobných údajov je 1TRADE s.r.o. IČO: 46625372  so sídlom Alejova 2, Košice, Slovensko, PSČ: 040 11  (podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”)) (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 1TRADE s.r.o,Alejova 2., Košice 040 13, Slovensko, email:  radovan.jakal@gmail.com,  mobil: +421 903 709 404

3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo on-line identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

4. Prevádzkovateľ osobných údajov nemá sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

Článok II

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté osobne alebo elektronicky pre zabezpečenie plnenia objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva len nevyhnutné identifikačné a kontaktné údaje pre plnenie zmluvy.

Článok III

ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je  plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít

3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Článok IV

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok V

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu zabezpečujúce marketingové služby

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám

3. Externé spoločnosti zabezpečujúce marketingové a podporné služby Google analytics - zaznamenávanie cookies a použitie web stránky Google Adwords - zaznamenávanie cookies a použitie web stránky Heureka - zaznamenávanie konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"

Článok VI

PRÁVA FYZICKEJ OSOBY

1. Za podmienok stanovených v GDPR má fyzická osoba: právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku 1. týchto podmienok právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov .

Článok VII

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Článok VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka a následným odoslaním dopytu z internetového dopytového formuláru fyzická osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2021